מכרזים

 • מכרזים בענן – מצגת וידאו

 • יצירת מכרז חדש

 • צירוף מסמכים נלווים למכרז

 • מכרזית בענן – הגשת הצעת מחיר במכרז פומבי

 • תמחור מהיר של סעיפי המכרז בתוכנת מכרזים בענן של בנארית

 • הגדרת מכרז חדש וכניסה למכרז במערכת מכרזים בענן של בנארית

 • תמחור סעיפי המכרז

 • עריכת כמויות צפויות בסעיפים

 • רשימת מסמכים נדרשים למכרז

 • הבהרות למכרז ומענה לשאלות קבלנים

 • פתיחת תיבת המכרזים על-ידי ועדת מכרזים

 • עיון בהצעת המחיר במודול כתב כמויות

 • תמחור מהיר של סעיפי המכרז בתוכנת התמחיר של בנארית

 • עדכון סעיפי המכרז

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז סגור

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז פומבי מבוקר

 • פתיחת המכרז להגשת הצעות מחיר על-ידי קבלנים

 • הפצת פרטי המכרז לקבלנים במכרז פומבי פתוח

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז פומבי פתוח

 • השוואת הצעות ובחירת קבלן זוכה

 • עיון במסמכים הנדרשים ואישור הצעות הקבלנים

 • השוואת הצעות – בנארית פרו

 • השוואת הצעות – סימון הצעה זוכה והעברת הצעה זוכה אל כתב הכמויות

 • בניית הסעיפים מחדש בהשוואת הצעות בעקבות שינוי בכתב הכמויות

 • עמודת מינימום בדוח השוואת הצעות קבלנים

 • שיגור הצעת המחיר אל תיבת המכרזים

 • הגדרת סבב נוסף למכרז

 • השוואת הצעות של סבב נוסף

 • שיוך סעיפי קבלן משנה למשאבים שונים

 • שיוך גורף של משאב לניתוח סעיפים

 • יצוא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת התמחיר

 • יבוא קובץ מכרזית (סיומת bnr)

 • יבוא קובץ מכרז-קל (סיומת kal)

 • יצוא מחירים למכרזית, נעילה והדפסה

 • יצוא מחירים למכרז קל

 • איתור סעיפים מתומחרים והעתקת ניתוח הסעיף למרכיבים מסעיף אחר

 • תוכנת התמחיר של בנארית פרו ניהול – מה אתה מרוויח מזה?

 • משאב תקציבי לעומת משאב רכש – משאב אב ומשאבים בנים

 • השוואת הצעות קבלנים – איך מציגים בדוח רק את עמודת המינימום?

 • השוואה יחסית למינימום/ממוצע או יחסית לאומדן/להצעה של קבלן מסוים

 • סימון חריגה באחוזים – לגבי השוואת מחירים יחסית למינימום/ממוצע או הצעה אחרת

 • יצוא השוואת הצעות לממ"צים (מאגר המחירים הממוצעים)

 • מילוי הצעת מחיר בקובץ מכרזית – הקלדת מחירים, נעילה, תדפיס

 • הפקת מכרזית בנארית 10

 • הפקת מכרז קל מכתב כמויות – בנארית פרו

 • קליטת הצעות להשוואת הצעות – בנארית 10